Tuesday, 22-05-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....
Cephalexin Dose Kids MatReam, 2018-04-27
Sueno De Propecia cheap cialis online Miglior Sito Dove Comprare Viagra Propecia Efectos Dove Comprare Cialis Online Forum
климатици аспирация хладилна техника, 2018-04-22
Kлиматизация и отопление-климатици аспирация хладилна техника- Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, ...

Технически университет - София

Висше образование - Технически университет - София

Специалност ТОПЛОТЕХНИКА

Образователно-квалификационни степени: бакалавър-инженер и магистър-инженер по специалност „Топлотехника”.

Форми на обучение
: редовно обучение.

Срок на обучение:

• 4 години - за степен “бакалавър”;
• 1,5 години за степен “магистър” след “бакалавър”.

Завършване: С дипломен проект при всички форми и степени на обучение и държавен изпит за квалификация “учител” за степен “бакалавър”.

Прием: Приемът на студенти за степен “бакалавър” се извършва чрез конкурсен изпит на общо университетско ниво с класиране по специалности. За степен “магистър” приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Достъп до по-нататъшно обучение:
• Завършилите степен “бакалавър” със среден успех добър (4) от изпитите, положени по време на следването и същия и по-висок успех от изготвяне и защита на дипломен проект, могат да продължат образованието, по установен в Технически университет София ред, за образователна и квалификационна
степен “магистър”;
• Завършилите степен “магистър” могат да продължат образованието си за
получаване на образователна и научна степен “доктор”.

Актуалност: Специалност “Топлотехника” е особено актуална с подготовката на
инженери в съответствие с глобалната тенденция за повишаване на енергийната
ефективност и усъвършенстване на енергопреобразуващите технологии.

Обща характеристика на обучението: Обучението на машинния инженер по специалност “Топлотехника” е организирано на базата на съвременните достижения и изисквания за проектиране, производство, монтаж, експлоатация и ремонт на промишлени топлотехнически съоръжения и системи. Неразделна част от обучението му е свързано с получаване на педагогически умения и навици за реализация и като възпитател и преподавател в системата на професионалното обучение.

Инженерната подготовка е подчинена на принципа за последователно изучаване на
няколко групи дисциплини:
• Фундаментални – математика, физика, химия, информатика, чужди езици;
• Общоинженерни - теоретична механика, материалознание, съпротивление на материалите, механика на флуидите, теоретична топлотехника, термодинамика, машинни елементи, електротехника и електроника, хидравлични и пневматични машини.
Инженерни специални: отоплителна техника, топлообменни апарати, топлинно стопанство, горивна техника и технологии, динамика и вибрации на машините, хладилници и хладилни инсталации, топло- и масообменни системи, промишлена вентилация и обезпрашаване, топлотехнически измервания и уреди, регулиране и управление на топлинни процеси, топлоснабдяване и газоснабдяване, климатизация на въздуха, моделиране на топлотехнически системи и процеси, възобновяеми енергийни източници.
• Хуманитарни и стопански – психология, педагогика, психология на общуването, педагогическа етика, педагогическа социология, методика на обучението, педагогическа реторика, икономика инженерна екология.

Специализиращите дисциплини са комбинирани със съответни проекти, които имат
задания, съответстващи на условията от практиката.

Образователни и професионални цели: Учебният процес със студентите от специалност “Топлотехника” цели усвояване на фундаментални и специализиращи инженерни дисциплини до образователно ниво, позволяващо идентифициране, анализиране на инженерен проблем в областта на топлотехниката и избор на подход за неговото решаване. Сполучливият избор на правилно решение е предпоставка за цялостно професионално реализиране и материализиране в конкретен случай на инженерната практика на принципа на максимална ефективност.

Реализация на завършилите специалисти: Завършилите специалност “Топлотехника” се реализират успешно в различни фирми, специализирани в областта на проектиране на климатична, отоплителна, хладилна, пречистваща и вентилационна техника. Те успешно работят и във фирмите по топло- и газоснабдяване и намират добра реализация в топлофикационните дружества и енергийни централи. Много от удачно завършилите специалността се проявяват при сертифициране на жилищни и обществени сгради и промишлени обекти, както и при използване на възобновяема енергия за промишлеността и бита. В служебната йерархия на специализираните в областта на топлотехниката частни и държавни фирми се реализират като проектанти и ръководители на проектантски колективи, началници на монтажни групи, управители на топлофикационни дружества и фирми за топлинно счетоводство, ръководители на браншови регионални организации и др.ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: София 1000, бул."Кл. Охридски" 8
Email: office_tu@tu-sofia.bg
Web: www.tu-sofia.bg
Тази страница е видяна 4640 пъти.

Начало /  /  / Технически университет - София